Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Шептал Роман Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство 13555"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,13
4. Код за ЄДРПОУ 05465755
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-567066 0522-567066
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05465755.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Антонов Володимир Леонiдович (паспорт ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%. На посадi перебував з 07.04.2016 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович ЕА 598203
22.01.1999 Знам’янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович (паспорт ЕА 598203, Знам’янським МРВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%. На посадi перебував з 07.04.2016 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна (паспорт ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.08.2003); розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%. На посадi перебувала з 07.04.2016 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна (паспорт ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.08.2003); розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник вiддiлу кадрiв – юрист ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555", директор ТОВ "СЕРВIСТОРГПРОМ", юрисконсульт ТОВ "АЛЕКСКОРТ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович ЕА 598203
22.01.1999 Знам'янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович (паспорт ЕА 598203 Знам’янським МРВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.;0,000137%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор ТОВ «РТК Актив». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Дишлюк Микола Степанович ЕА 644475
17.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Дишлюк Микола Степанович (паспорт ЕА 644475 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.06.1999); розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛЬГОСПМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 37297832; 25009, м.Кiровоград, вул.Глинки,3; розмiр пакета акцiй: 119298,50 грн.; 32,579763%). Протягом останнiх 5 рокiв не займав посад: пенсiонер. На посаду обраний термiном на 3 роки.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Колесник Катерина Олександрiвна ЕА 738911
17.05.2000 Кiровським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Колесник Катерина Олександрiвна (паспорт ЕА 738911 Кiровським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл 17.05.2000), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 15.04.2014 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна ЕА 706433
29.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Малишка Любов Павлiвна (паспорт ЕА 706433 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 15.04.2014 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Дiкуша Ольга Iванiвна ЕА 530825
13.10.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Дiкуша Ольга Iванiвна (паспорт ЕА 530825 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.10.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 15.04.2014 р. по 20.04.2017 р.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Директор Шептал Роман Валерiйович МО 079970
25.04.1996 Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року (протокол №2017/04/20 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, звiльнено: Директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555" Шептал Роман Валерiйович (паспорт МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в Херсонськiй обл. 25.04.1996), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 10.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Директор Шептал Роман Валерiйович МО 079970
25.04.1996 Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року (протокол №2017/04/20 вiд 20.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, обрано: з 21.04.2017 року директор ПрАТ "АТП – 13555" Шептал Роман Валерiйович (паспорт МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в Херсонськiй обл. 25.04.1996) розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник автоколони ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555", директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555". На посаду обраний на невизначений термiн до переобрання. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Дишлюк Микола Степанович ЕА 644475
17.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року (протокол №2017/04/20 вiд 20.04.2017 року) обрано: Голова Наглядової ради Дишлюк Микола Степанович (паспорт ЕА 644475 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.06.1999); розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛЬГОСПМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 37297832; 25009, м.Кiровоград, вул.Глинки,3; розмiр пакета акцiй: 119298,50 грн.; 32,579763%). Протягом останнiх 5 рокiв посад не займав: пенсiонер. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.