Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Шептал Роман Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство 13555"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,13
4. Код за ЄДРПОУ 05465755
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-567066 0522-567066
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.09.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05465755.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.09.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.09.2016 звільнено Головний бухгалтер Музика Галина Олексiївна ЕА 594983
18.11.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу керiвника №73-вк вiд 07.09.2016 року звiльнено головний бухгалтер Музика Галина Олексiївна (паспорт ЕА 594983 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. На посадi перебувала з 11.04.2011 р. по 07.09.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.09.2016 призначено Головний бухгалтер Колесник Катерина Олександрiвна ЕА 738911
17.05.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу керiвника №74-вк вiд 07.09.2016 року призначено головний бухгалтер Колесник Катерина Олександрiвна (паспорт ЕА 738911 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.05.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ТОВ "Автодiм-ЮП", бухгалтер, провiдний бухгалтер ПАТ "Кiровоградське АТП 13555". На посаду обрана безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.