Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Шептал Роман Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство 13555"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,13
4. Код за ЄДРПОУ 05465755
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-567066 0522-567066
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05465755.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2016 звільнено Голова Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорiвна (паспорт ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.08.03); розмiр пакета акцiй: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 08.04.2014 р. по 08.04.2015 р., на посадi голови Наглядової ради перебувала з 08.04.2015 р. по 07.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Музичук Валерiй Вiкторович ЕА 044601
03.02.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Музичук Валерiй Вiкторович (паспорт ЕА 044601 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.02.1996), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебував з 08.04.2014 р. по 07.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Лiсничий Володимир Анатолiйович ЕА 564445
02.12.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Лiсничий Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 564445 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 02.12.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. Перебував на посадi голови Наглядової ради з 08.04.2014 р. по 08.04.2015 р., на посадi члена Наглядової ради перебував з 08.04.2015 р. по 07.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Антонов Володимир Леонiдович (ЕА 687121 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555", комерцiйний директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович ЕА 598203
22.01.1999 Знам'янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович (паспорт ЕА №598203, Знам'янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 22.01.1999), розмiр пакета акцiй: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "РТК Актив". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна ЕА 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна (паспорт ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.08.03); розмiр пакета акцiй: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу кадрiв - юрист ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
07.04.2016 обрано Голова Наглядової Ради Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 07.04.2016 року (протокол №2016/04/07 вiд 07.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано: Антонов Володимир Леонiдович (ЕА 687121 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555", комерцiйний директор ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555". На посаду обраний термiном на 3 роки. На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.