Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Шептал Роман Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство 13555"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кiровоград вул.Аерофлотська,13
4. Код за ЄДРПОУ 05465755
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-567066 0522-567066
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05465755.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.04.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Лiсничий Володимир Анатолiйович ЕА 564445
02.12.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ голови наглядової ради Лiсничий Володимир Анатолiйович (ЕА 564445 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 02.12.98); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 11.04.2011р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наглядової ради ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ члена наглядової ради Музика Тетяна Федорiвна (ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.08.03); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 11.04.2011р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 обрано Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наглядової ради ОБРАНО: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федорiвна (ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.08.03); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу кадрiв - юрист ПАТ "Кiровоградське АТП 13555". На посадi перебуватиме до 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 обрано Член наглядової ради Лiсничий Володимир Анатолiйович ЕА 564445
01.12.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку з переобранням голови наглядової ради ОБРАНО: Член наглядової ради Лiсничий Володимир Анатолiйович (ЕА 564445 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 02.12.98); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний фахiвець виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "Кiровоградавтотранс". На посадi перебуватиме до 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 звільнено Директор Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку зi звiльненням директора за власним бажанням ЗВIЛЬНЕНО: Директор Антонов Володимир Леонiдович (ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 11.04.2011р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2015 обрано Директор Шептал Роман Валерiйович МО 079770
25.04.1996 Нововоронцовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2015 року (протокол №2015/04/08 вiд 08.04.2015 року) в зв'язку зi звiльненням директора за власним бажанням ОБРАНО: Директор Шептал Роман Валерiйович (МО 079770 Нововоронцовським РВ УМВСУ в Херсонськiй обл. 25.04.1996); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник колони ТОВ "АТП 2004", начальник автоколони ПАТ "Кiровоградське АТП 13555". На посаду обраний термiном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.