Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Шептал Роман Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 13555"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25014 м.Кропивницький вул.Олега Паршутiна,13
4. Код за ЄДРПОУ 05465755
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-567066 0522-567066
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 67 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 06.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05465755.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 звільнено Голова Наглядової Ради Дишлюк Микола Степанович ЕА 644475
17.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Дишлюк Микола Степанович (паспорт ЕА 644475 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.06.1999); розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 20.04.2017 р. по 05.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович ЕА 598203
22.01.1999 Знам’янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Савранський Дмитро Олександрович (паспорт ЕА 598203, Знам’янським МРВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.01.1999), розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%. На посадi перебував з 20.04.2017 р. по 05.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна ЕВ 009353
06.08.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000137
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорiвна (паспорт ЕВ 009353 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.08.2003); розмiр пакета акцiй: 0,50 грн.; 0,000137%. На посадi перебувала з 20.04.2017 р. по 05.04.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Дишлюк Микола Степанович ЕА 644475
17.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Дишлюк Микола Степанович (паспорт ЕА 644475 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.06.1999); розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛЬГОСПМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 37297832; 25009, м.Кiровоград, вул.Глинки,3; розмiр пакета акцiй: 119298,50 грн.; 32,579763%). Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович ЕВ 208005
11.07.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Гоян Вiктор Леонiдович (паспорт ЕВ 208005 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 11.07.2008), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник сторожової охорони ТОВ ФIРМА "ОЛТО", директор ТОВ "ЖИТНIЙ УРОЖАЙ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Гришков Руслан Вiкторович ЕА 658641
14.09.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 05.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Гришков Руслан Вiкторович (паспорт ЕА 658641 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 14.09.1999), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: водiй ВАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", водiй ТОВ "СП "ЛIГУРIЯ", менеджер ТОВ "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Дишлюк Микола Степанович ЕА 644475
17.06.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року (протокол №2017/04/20 вiд 20.04.2017 року) обрано: Голова Наглядової ради Дишлюк Микола Степанович (паспорт ЕА 644475 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.06.1999); розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.