Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 17:53:53
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Шептал Роман Валерійович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ 05465755 місцезнаходження якого: 25014, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Аерофлотська, будинок 13 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "20" квітня 2017 року о 11:30 год. за адресою місцезнаходження Товариства 25014, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Аерофлотська, будинок 13 в приміщенні актового залу (другий поверх адмінбудівлі, кімната № 25). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "20" квітня 2017 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: "13" квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про склад акціонерів, про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про зміну типу Товариства.

9. Про зміну найменування Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://05465755.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Аерофлотська 13 (у відділі кадрів, кімната № 10) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Шептал Роман Валерійович. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період (тис. грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

21409

22200

Основні засоби

15260

14176

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси

2960

4310

Сумарна дебіторська заборгованість

3188

3697

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

17

Нерозподілений прибуток (збиток)

(5110)

(6940)

Власний капітал

9216

2642

Статутний капітал

366

366

Довгострокові зобов'язання

9920

6560

Поточні зобов'язання

7017

12998

Чистий прибуток (збиток)

7

(1830)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1464708

1464708

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

39

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №50 від 15.03.2016 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Шептал Роман Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)