Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.04.2016
Дата публікації 05.03.2016 11:49:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Шептал Роман Валерійович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 07.04.2016 11.30 25014, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Аерофлотська, будинок 13 в примiщеннi актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната № 25)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.20

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 01.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.

6. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16:00 години за адресою: м. Кiровоград, вул. Аерофлотська 13 (у вiддiлi кадрiв, кiмната № 10), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є голова наглядової ради юрист пiдприємства Музика Тетяна Федорiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період (тис. грн)

2014 рік

2015 рік

Усього активів

20728

21409

Основні засоби

16828

15260

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1271

2960

Сумарна дебіторська заборгованість

2611

3188

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(5117)

(5110)

Власний капітал

9216

9216

Статутний капітал

366

366

Довгострокові зобов'язання

-

9920

Поточні зобов'язання

16263

7017

Чистий прибуток (збиток)

(2466)

7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1464708

1464708

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

49

43

   

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 42 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 02.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Шептал Роман Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2016
(дата)