Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 15:15:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 08.04.2015 15.00 25014, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Аерофлотська, будинок 13 примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната № 25). 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.30 по 14.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 02.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16: 00 години за адресою: м. Кiровоград, вул. Аерофлотська 13 (у вiддiлi кадрiв, кiмната № 10), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член наглядової ради юрист пiдприємства Музика Тетяна Федорiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 20728 12343 Основні засоби 16828 9929 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 1271 434 Сумарна дебіторська заборгованість 2611 1931 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 48 Нерозподілений прибуток --- --- Власний капітал 4441 -2309 Статутний капітал 366 366 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 16287 14652 Чистий прибуток (збитки) -2466 -1647 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 133 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Бюлетень Цiннi папери України від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Антонов Володимир Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)