Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2014
Дата публікації 12.03.2014 17:00:45
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 08.04.2014 10.40 25014, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, Кiровський район, вулиця Аерофлотська, будинок 13, примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната № 25).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 02.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв товариства.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
11 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16: 00 години за адресою: м. Кiровоград, вул. Аерофлотська 13 (у вiддiлi кадрiв, кiмната № 10), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член Наглядової ради юрист пiдприємства Музика Тетяна Федорiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 12343 13076
Основні засоби 9929 10004
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 434 369
Сумарна дебіторська заборгованість 1931 2685
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 16
Нерозподілений прибуток --- ---
Власний капітал -2309 -662
Статутний капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання --- 2485
Поточні зобов'язання 14652 11253
Чистий прибуток (збитки) -1647 -417
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 133 167
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 41 Бюлетень Цiннi папери України від 04.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Антонов Володимир Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)