Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 19:52:48
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2013 11.00 м. Кiровоград, вул.Аерофлотська, будинок 13, примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната № 25).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 16.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 14:00 години до 16: 00 години за адресою: м. Кiровоград, вул. Аерофлотська 13 (у вiддiлi кадрiв, кiмната № 10), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член Наглядової ради юрист пiдприємства Музика Тетяна Федорiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 13076 12624
Основні засоби 10004 8241
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 369 399
Сумарна дебіторська заборгованість 2685 3749
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 136
Нерозподілений прибуток --- ---
Власний капітал -662 573
Статутний капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання 2485 1040
Поточні зобов'язання 11253 11011
Чистий прибуток (збитки) -417 -1132
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 167 176
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень Цiннi папери України від 14.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Антонов Володимир Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)