Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* 25014, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Директор. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2012 11.00 м. Кiровоград, вул. Аерофлотська, будинок 13
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2011 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Вiдповiдно до ст.36 Закону України "Про акцiонернi товариства" до дня скликання загальних зборiв акцiонери (представники акцiонерiв) мають можливiсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: м. Кiровоград, вул. Аерофлотська, 13 (у вiддiлi кадрiв) в робочi днi з 8:00 години до 16:30 години. Особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Музика Тетяна Федорiвна
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 12624 9364
Основні засоби 8241 6858
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 399 117
Сумарна дебіторська заборгованість 3749 2100
Грошові кошти та їх еквіваленти 136 29
Нерозподілений прибуток --- ---
Власний капітал 573 1705
Статутний капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання 1040 700
Поточні зобов'язання 11011 6959
Чистий прибуток (збитки) -1132 -605
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 176 85
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень. Цiннi папери України від 15.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Антонов Володимир Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)