Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.02.2011
Дата публікації 23.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградське автотранспортне підприємство 13555"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13
Керівник* Антонов Володимир Леонідович - Голова правління. Тел: 0522567066
E-mail* atp13555@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 11.04.2011 11.00 м. Кiровоград, вул. Аерофлотська, буд.13, примiщення актового залу
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту.
2. Затвердження звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та про напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк.
5. Про визначення типу та про змiну найменування товариства.
6. Затвердження нової редакцiї Статуту товариства або змiн до нього.
7. Затвердження положень товариства.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Утворення виконавчого органу товариства, обрання складу виконавчого органу.
11. Переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 9364 9027
Основні засоби 6858 6365
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 117 158
Сумарна дебіторська заборгованість 2100 2259
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 4
Нерозподілений прибуток --- 1944
Власний капітал 1705 2310
Статутний капітал 366 366
Довгострокові зобов'язання 700 596
Поточні зобов'язання 6959 6121
Чистий прибуток (збитки) -605 1944
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1464708 1464708
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 85 88
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 32 Бюлетень. Цiннi папери України від 21.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Антонов Володимир Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2011
(дата)